Regulamin:

 1. Cele projektu DARBOVEN IDEE GRANT 2024
  • wspieranie innowacyjności, kreatywności i ducha przedsiębiorczości polskich kobiet
  • promowanie ambitnych, ponadprzeciętnych projektów biznesowych dbających o aspekty zrównoważonego rozwoju (społeczne, ekologiczne lub ekonomiczne)
  • wyróżnianie przedsiębiorczych jednostek
  • wspieranie samodzielności zawodowej oraz idei aktywnego społeczeństwa
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • umacnianie dobrych stosunków polsko-niemieckich
 2. Inicjator, fundator i organizator projektu

  Inicjatorem projektu oraz fundatorem nagrody głównej w wysokości 100 000 zł jest Hans Albert Eugen Darboven. Organizatorem przedsięwzięcia w Polsce jest J.J. Darboven Poland Sp. z o.o. - polska spółka należąca do międzynarodowego holdingu rodziny Darboven.

 3. Uczestnicy

  Uczestnikami konkursu DARBOVEN IDEE GRANT 2024 mogą być wszystkie Polki planujące samodzielne stworzenie nowej firmy bądź prowadzące działalność gospodarczą (dotycząca zgłaszanego projektu) nie dłużej niż trzy lata. W projekcie nie mogą brać udziału pracownicy J.J. Darboven Poland Sp. z o.o. oraz ich krewni i powinowaci.

 4. Przedmiot DARBOVEN IDEE GRANT 2024

  Przedmiotem konkursu DARBOVEN IDEE GRANT 2024, ocenianym przez Komisję Jurorów, jest projekt przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle, który zakłada działanie zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju (pod względem społecznym, ekologicznym lub ekonomicznym). Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w polskich realiach gospodarczych.

 5. Zgłoszenia uczestników

  Zgłoszenia do konkursu dokonuje się przez wypełnienie formularza i przesłanie go na podany w nim adres do dnia 30 września 2024 roku. Formularz konkursowy można pobrać ze strony internetowej www.darbovenideegrant.pl lub zamówić go telefonicznie pod numerem 58 671 21 71. Formularz konkursowy zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie www.darbovenideegrant.pl 15 maja 2024 roku po inauguracji, która odbędzie się o godz. 13.00. W przypadku wysyłki formularza pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. W przypadku wysyłki mailowej termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2024 roku o godzinie 23.59.

 6. Wyłonienie laureatki

  Wyłonieniem laureatki zajmuje się Komisja Jurorów, w skład której wchodzą wybitne postaci polskiego i niemieckiego życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego.

 7. Nagroda

  Nagrodą dla laureatki, autorki najlepszego projektu wyłonionego przez Komisję Jurorów, jest kwota 100 000 zł brutto, pomniejszona o podatek, o którym mowa w art. 30. pkt. 1 ust. 2) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 8. Przebieg konkursu i harmonogram prac jury
  • 15 maja 2024 - 30 września 2024

   Przyjmowanie zgłoszeń
   Formularz konkursowy zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie www.darbovenideegrant.pl.
   W przypadku wysyłki formularza pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
   Adres wysyłki:
   J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
   ul. Stoczniowców 2A
   84-230 Rumia
   z dopiskiem: DARBOVEN IDEE GRANT - zgłoszenie konkursowe.
   W przypadku wysyłki mailowej termin nadsyłania zgłoszeń mija 30.09.2024 roku o godzinie 23.59. Adres wysyłki konkurs@darboven.pl, tytuł e-maila: Zgłoszenie konkursowe - imię i nazwisko.

  • październik 2024

   Weryfikacja nadesłanych projektów

  • drugi tydzień października 2024

   I posiedzenie Jury

  • ostatni tydzień października, Warszawa

   II posiedzenie Jury

  • ostatni tydzien października, Ambasada Niemiec - Warszawa

   Gala ogłoszenia wyników z wręczeniem nagrody głównej - 100 000 zł

 9. Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest J.J. Darboven - Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Stoczniowców 2A, KRS 182486.
  2. Inspektorem Danych Osobowych w podmiocie, o którym mowa w pkt. 1 jest Mecenas Andrzej Sulima.
  3. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach realizacji konkursu „DARBOVEN IDEE GRANT 2024” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji celu i po jego upływie zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych. Czas, o którym mowa określony został regulaminem konkursu „DARBOVEN IDEE GRANT 2024”.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu informacji oraz wzięcia udziału w konkursie.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, poprawiania oraz usunięcia swoich danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z niemożnością udziału w konkursie.
  7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.